دستمال آشپزخانه

خرید عمده دستمال آشپزخانه

دستمال آشپزخانه، طرح کیتی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  کیتی
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح استوایی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  استوایی
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح لیمو
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح لیمو ترش
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو ترش
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح توت فرنگی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  توت فرنگی
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح آفتابگردان
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  آفتابگردان
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح نسکافه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح نسکافه
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح سیب
 نام دستمال آشپزخانه
طرح سیب
عرض ۵.١ و ٢متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح پرتقال
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  پرتقال
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح انجیر
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  انجیر
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح چهارخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  چهارخانه
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح رز
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  رز
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح موزی
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  موزی
عرض  ٢ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح گلابی
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  شاه توت
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید
دستمال آشپزخانه، طرح لیمو
 نام دستمال آشپزخانه
طرح  لیمو
عرض ۴.١ متر
متراژ طاقه ٣٢ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم