برزنت پنبه ای

برزنت پنبه ای

 نام برزنت پنبه ای
طرح راه راه
عرض  ۲ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه آستر پرده

پارچه آستر پرده

 نام پارچه آستر پرده
طرح  
عرض ٣ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه تترون

پارچه تترون

 نام پارچه تترون
طرح  
عرض ٢ متر و ١.۵ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه تنظیف نوین

پارچه تنظیف نوین کهنه بچه

نام پارچه تنظیف
طرح  
عرض ۵.١ متر
متراژ طاقه ۴۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان آبی

پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان آبی

نام روفرشی چاپی
طرح آفتابگردان آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان زرشکی

پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان زرشکی

نام روفرشی چاپی
طرح آفتابگردان زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان سرمه ای

پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان سرمه ای

نام روفرشی چاپی
طرح آفتابگردان سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی آفتابگردان نسکافه ای

نام روفرشی چاپی
طرح آفتابگردان نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی

پارچه روفرشی چاپی بلبل آبی

نام روفرشی چاپی
طرح بلبل آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی بلبل زرشکی

پارچه روفرشی چاپی بلبل زرشکی

نام روفرشی چاپی
طرح بلبل زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی بلبل نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی بلبل نسکافه ای

نام روفرشی چاپی
طرح بلبل نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی آبی

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی سلطنتی زرشکی

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی زرشکی

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قرمز

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قرمز

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی قرمز
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قهوه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی قهوه ای

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی سلطنتی نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی سلطنتی نسکافه ای

نام روفرشی چاپی
طرح سلطنتی نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک آبی

پارچه روفرشی چاپی کد یک آبی

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ آبی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک زرشکی

پارچه روفرشی چاپی کد یک زرشکی

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ زرشکی
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک سرمه ای

پارچه روفرشی چاپی کد یک سرمه ای

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ سرمه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک قرمز

پارچه روفرشی چاپی کد یک قرمز

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ قرمز
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک قهوه ای

پارچه روفرشی چاپی کد یک قهوه ای

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ قهوه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید
پارچه روفرشی چاپی کد یک نسکافه ای

پارچه روفرشی چاپی کد یک نسکافه ای

نام روفرشی چاپی
طرح کد ۰١ نسکافه ای
عرض ٢ متر
متراژ طاقه ٣۰ متر
قیمت تماس بگیرید

تلفن های تماس

واحد فروش:

۰٣١٣٢١٠٨٤٣١

۰٩١٣۴١١٣۰۵٢

۰۹۱۳۱۰۶۰۱۲۷

واحد حسابداری:

۰٩١٣٣٨٩٩٩١۰

فروشگاه مرکزی

اصفهان، خیابان عبدالرزاق

بازار بزرگ،بازار نیم آور،

سرای حاج کریم